Giấy chứng nhận Vũ Hoàng Thanh Tâm

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

 

Thư ủy quyền sỡ hữu trí tuệ sản phẩm Kwangdong Woohwang Chungsimwon

Certificate of analysis (Chứng chỉ phân tích thành phần)

Certificate of origin (Văn bản hợp tác với Kwangdong)